Tag

eee
eee

Elaborati energetske efikasnosti

Elaborat energetske efikasnosti je sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji. Elaborat energetske efikasnosti se izrađuje na osnovu: klimatskih karakteristika lokacije:spoljnih projektovanih temperatura gradova u Republici Srbijibroja stepen...
Više informacija