Projektna dokumentacija

Vršimo izradu kompletne projektne dokumentacije od idejnog rešenja (IDR), idejnog projekta (IDP), projekta za građevinsku dozvolu (PGD), projekta za izvođenje (PZI) i projekta izvedenog objekta (PIO).

Idejno rešenje za dobijanje lokacijskih uslova (IDR)

Izrada idejnog rešenja objekta za potrebe dobijanja lokacijskih uslova na osnovu kojih se kasnije izrađuju projekti za građevinsku dozvolu. 

Lokacijski uslovi su dokumenti koji se dobijaju pre izdavanja rešenja o građevinskoj dozvoli i koji određuju pravila gradnje za određenu lokaciju. Lokacijski uslovi se izdaju rešenjem koje sadrži sve podatke za izradu tehničke dokumentacije, sve u skladu sa važećim planskim dokumentom – urbanističkim planom.

Idejnim rešenjem objekta definišu se:

 • vrsta i namena objekta koji će se  graditi
 • položaj objekta
 • index zauzetosti i izgrađenosti parcele
 • dozvoljena spratnost objekta i visina objekta
 • najmanje dozvoljene udaljenosti objekta
 • potrebne infrastrukturne kapacitete
 • uslovi pristupa parceli i parkiranje

Izrada idejnog rešenja objekta (IDR) je sastavni deo tehničko projektne dokumentacije neophodne za dobijanje lokacisjkih uslova.

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebu dobijanja rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekta. Projekat za građevinsku dozvolu sačinjava skup različitih projekata međusobno usaglašenih, zavisno od kategorije i vrste objekata za koje se pribavlja građevinka dozvola.

Šta je građevinska dozvola?

Građevinska dozvola je dokument na osnovu koga se može započeti gradnja građevinskog objekta. Građevinskom dozvolom se utvrđuje da je projekat za građevinsku dozvolu izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima koje mora ispunjavati građevinski objekat na određenoj lokaciji.

Idejni projekat (IDP)

Idejni projekat se izrađuje za radove i objekte za koje se ne izdaje rešenje o građevinskoj dozvoli, već rešenje o odobrenju izvođenja građevinskih radova, kao i za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo.

Vrste građevinskih radova i objekata po članu 145

Objekti i radovi za koje se izdaje rešenje o odobrenju izvođenja građevinskih radova, a za koje je potrebna izrada idejnog projekta:

 • Građenje pomoćnih objekata
 • Građenje ekonomskih objekata
 • Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta
 • Rekonstrukcija objekta bez promene gabarita i volumena
 • Adaptacija objekta
 • Sanacija objekta
 • Promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova
 • Promena namene uz izvođenje građevinskih radova
 • Izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora
 • Ugradnja unutrašnjih instalacija
 • Priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu
 • Građenje zidanih ograda

Projekat za izvođenje (PZI)

Projekat za izvođenje se izrađuje za objekte za koje se izdaje rešenje o građevonsloj dozvoli zavisno od kategorije i vrste objekta, kao i za objekte za koje je potrebno pribaviti saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova u pogledu mera zaštite od požara. Ukoliko u toku građenja nije odstupljeno od projekata za građevinsku dozvolu, projekti za izvođenje se koriste kao dokumentacija za dobijanje upotrebne dozvole.

Projekat izvedenog objekta

Uoliko se u toku izgradnje objekta odstupilo od građevinske dozvole, a nije od  lokacijskh uslova izrađuje se projekat izvedenog objekta (PIO) koji se koristi kao dokument za izdavanje upotrebne dozvole.