Urbanistički projekat i projekat parcelacije/preparcelacije

Urbanistički projekat se izrađuje za potrebu izgradnje objekata na lokacijama na kojima je prostornim planom ili planom generalne regulacije predviđena izrada urbanističkih projekata. Urbanistički projekat se radi kao urbanističko-arhitektonska analiza lokacije. Urbanističkim projektom se definišu način uređenja zemljišta i pravila građenja u skladu sa planom.

Projekat parcelacije se izrađuje za potrebu formiranja više katastarskih ili građevinskih parcela podelom jedne parcele na dve ili više parcela, a sve u skladu sa važećim planom.

Projekat parcelacije se  izrađuje za potrebu preparcelacije dve ili više katastarskih – građevinskih parcela u skladu s važećim planom.